Vind Jagtforenings historie

Vind Jagtforening, 1932-1965

Der har i tidens løb været to jagtforeninger i Vind. Den første fungerende fra 1932 til 1965, og efterfølgende startede den nye jagtforening op få måneder efter nedlæggelsen af den tidligere. 

Vinds første jagtforening så dagens lys søndag den 18. september 1932 ved den stiftende generalforsamling i det daværende forsamlingshus i Vind Kirkeby. Foreningen blev stiftet under Landsjagtforeningen af 1923 efter at Johannes Gade fra Ringkøbing havde givet oplysninger om foreningen. Det er noteret i foreningens mødereferater at der var en ”god tilslutning”, og foreningen startede ud med 16 medlemmer. Til bestyrelsen blev valgt mejeribestyrer H. Jensen som formand, smedemester Pedersen som kasserer samt Hans Rosenkvist, Mads Jacobsen fra Skold og Thomas Bjerregaard.

Af den oprindelige protokol fremgår det at foreningen i det første år modtog samlet 25,50 kr. i kontingent fra medlemmerne, som blev indsat på Holstebro Sparekasse, og at medlemskontingentet i 1933 blev fastlagt til 4 kr. årligt pr. medlem betalt med 2 kr. pr. halvår. I 1933 vedtog bestyrelsen at leje Kommuneplantagen til en årlig leje af 55 kr. for 5 år ad gangen med start fra 1. september 1933. Det blev desuden vedtaget at der skulle afholdes tre årlige klapjagter på den lejede jagt samt at det nedlagte vildt skulle sælges, således at det indkomne beløb skulle gå til foreningens kasse. I foreningens regnskab fremgår det således at der i 1934 var en indtægt på salg af nedlagt vildt på 38 kroner og 60 øre fra årets klapjagter. Af dette skal dog modregnes de omtrent 6 kroner, der ved hver klapjagt gik til dels løn og kørsel af klapperne.

I foreningens første år var omdrejningspunktet især de tre årlige foreningsjagter i Kommuneplantagen, men sognet som helhed mærkede især foreningens fremkomst ved det årlige ande, - og vildtspil, som typisk blev afholdt i forsamlingshuset. Således blev det første andespil afholdt af Vind Jagtforening fredag den 14. december 1934, hvor de 50-60 femmødte Vindboere kunne nyde aftenens program, der stod på Banko, hvor præmierne bestod af seks ænder, en gås og en kalkun. Efterfølgende var der fælleskaffe, ”hvor foreningen var vært”, og aftenen fortsatte med en lodtrækning om tre harer, som blev vundet af __ Bjergaard, Jacob Poulsen og Hans Rosenkvist, før arrangementet sluttede af med aftensang. Det årlige ande, - og vildtspil blev en succes, og dermed en fast tradition, som foreningen fortsatte i mange år til trods for den kun lille økonomiske gevinst ved arrangementet. For før de seks ænder, gåsen og kalkunen var betalt, og regningen til dels købmand Jensen og Halkjær, hvor bl.a. brødet var blevet indkøbt, var opgjort, blev det til et lille overskud på aftenen på 4 kr.

Den første jagtforening voksede stødt, og i 1942 kunne der noteres 28 betalende medlemmer. Foreningen kunne desuden fejre sit 25 års jubilæum i 1957 i Vind Forsamlingshus under formand Johannes Jensen. Jubilæet blev fejret med filmfremvisning og oplæsning ved konsulent Gade i Vind Forsamlingshus med efterfølgende fælleskaffebord, og det er noteret at: ”Forsamlingen morede sig udmærket”

I december 1963 indkaldte den daværende formand Johannes Jensen bestyrelsen til ekstraordinær bestyrelsesmøde. Det blev her vedtaget at melde Vind jagtforening ud af Landsjagtforeningen af 1923, og fortsætte som selvstændig jagtforening. Om dette blev begyndelsen på enden for den første jagtforening i Vind vil være en gisning, men det kan ikke desto mindre konstateres at foreningen et lille år efter fik en skrivelse fra Vinding-Vind Sogneråd, hvor Sognerådet anmodede Vind Jagtforening om at udlevere foreningens love og forhandlingsprotokol samt at Sognerådet oplyste om at de havde til hensigt at udleje jagten i Kommuneplantagen til anden side. Dette reagerede bestyrelsen på den 12. november 1964, og bestyrelsen, som nu bestod af Johannes Jensen, Smed Bertelsen, Thomas Bjerregaard, Christian Nielsen og Thue Gammelvind, forfattede her en svarskrivelse der pure afslog Vinding-Vind Sogneråds anmodning. I optegnelserne fra det pågældende bestyrelsesmøde formulerede referenten afslaget på følgende måde: ”det nægtede vi bestemt”.

Den første jagtforening i Vind sluttede således den 8. januar 1965, da bestyrelsen valgte at opløse foreningen, men umiddelbart forinden vedtog den: ” at sende Klage til Amtsraadet over den Forskelsbehandling Foreningen har lidt i Forhold til Vinding Jagtforening”.

Vind Jagtforening, 1965-

Den 31. marts 1965 blev den næste jagtforening i Vind stiftet. Kun få måneder efter den første jagtforening nedlagde sig selv. Vind Jagtforening tilhørende i Vind Sogn blev stiftet i den nybyggede hjemmeværnsgård, og hørte til under Ringkøbing amt, 13. kreds og tilsluttede sig ligeledes Landsjagtforeningen af 1923. Den nye bestyrelsen bestod af Leif Andersen, Mourits Ahle, kasserer Thorvald Poulsen, næstformand Sten Bjerregaard og formand Thue Gammelvind, og kunne det første år mønstre 22 medlemmer. Med den nye jagtforening i Vind fik sognet jagten tilbage i Kommuneplantagen, og foreningen fortsatte med at afholde klapjagter for medlemmerne og andespil i sognet.

Af foreningens aktiviteter begyndte flugtskydning at fylde mere, og i 1971 blev nedsat et reelt flugtskydningsudvalg bestående af Ernst Jakobsen og Henry Jeppesen. Foreningen anlagde en flugtskydningsbane i Skold, hvor de henover en sommersæson mødtes 8-9 mandage, så medlemmerne kunne opøve deres skydefærdigheder. Den nuværende formand for jagtforeningen Svend Aage Pedersen fortæller at Thue Gammelvind havde skaffet en gammel militærskurvogn, som fungerede som lokaler for medlemmerne under skydningen. Svend Aage Pedersen blev valgt ind i bestyrelsen i 1978, og han fortæller at Thue Gammelvind på mange måde kendetegnede Jagtforeningen i 70érne og 80érne. Han var en formand, som satte pris på de gamle principper, og Svend Aage Pedersen fortæller videre: ” Thue havde orden i sine ting, og man kunne regne med at tingene blev gjort, og fik Thue det ikke selv gjort, kunne man regne med at han havde styr på, hvem der gjorde det”.

Den 4. december 1980 blev Smed Arnold Bertelsen og Thue Gammelvind udnævnt til æresmedlemmer af Vind Jagtforening på den årlige generalforsamling, og i 1987, efter 22 år som formand for Vind Jagtforening, modtog Thue Gammelvind ikke genvalg til bestyrelsen. Her tog den nye bestyrelse, som nu bestod af Peder Nørgaard, Kaj Kristensen, Jens Jakobsen, Kresten Poulsen som kasserer og Svend Age Pedersen som formand, over. 

Tilslutningen til flugtskydningen på banen i Skold var så god at bestyrelsen i 1990 besluttede at opføre et hus, der skulle fungere som klublokale ved banen. Af bestyrelsesmødet lørdag den 4. august 1990 kan man læse hvordan planerne om huset tog sin form.

”Lørdag den 4-8 havde jagtforeningen bestyrelsesmøde hos Peder Olsen. Flugtskydningsudvalget var med. det var en dejlig varm sommeraften hvor vi sad på terrassen og fik stegte ål. Vi besluttede at begynde at bygge hus på flugtskydningsbanen. Carsten Christensen, Kresten Poulsen, Michael Hagelskjær og Svend Pedersen skulle få byggeriet i gang.

Vi søgte jagtfonden om 15000 kr. i tilskud, men fik kun 1500 kr. På Sandfærd fiskeri kunne vi få både sten og spær fra et gammel klækhus, resten prøver vi at finde brugt”.

6. maj 1991 havde foreningen ved fælleshjælp etableret et hus med lokaler på flugtskydningsbanen i Skold, og der kunne holdes åben hus forud for flugtskydningssæsonens start.

Omkring årtusindskiftet blev flugtskydningsbanen i Skold lukket ned og jagtforeningerne i den daværende Trehøje Kommune gik sammen om at finde et egnet område at anlægge en ny fælles skydebane på. For Vind Jagtforening havde det været oplagt at benytte Kommuneplantagen, men Skov, - og Naturstyrelsen stillede et  af styrelsens arealer i Kyndelhøj ved Ørnhøj til rådighed. Således gik Vind , - Vinding/Sørvad, - Ørnhøj og Timring/Vildbjerg Jagtforeninger sammen om at bygge Trehøje Flugtskydningsbane, der i 2001 anlagde et skydeanlæg, og i 2002 byggede de et nyt Klubhus i Kyndelhøj ved frivillig arbejdskraft. I april 2002 var der indvielse af banen med deltagelse af daværende formand for Danmarks Jægerforbund Kristian Raunkjær. Siden indvielsen er der blevet anlagt en sporting bane og bygget en ammunitionsboks, og huset danner i dag rammen om mange af Vind Jagtforenings aktiviteter, som den årlige trofæaften og foreningens generalforsamling.

Vind Jagtforening har i årenes løb haft mange aktiviteter for medlemmerne. Det har også været en fast bestanddel af foreningens arbejde at arrangere præmieskydning  i samarbejde med de omkringliggende jagtforeninger, og der har været foredrag og filmaftener, fisketure, indskydning af rifler og genopladningskurser for riffel og haglpatroner.

 I de senere år har foreningen haft succes med at afholde knivkurser i den tidligere Skole i Vind, hvor Peder Nørgaard  de sidste ca. 15 år har stået for at medlemmerne kunne lave deres egen jagtkniv. Det er også et fast    programpunkt at der den første torsdag i måneden er ”madlavning” i det gamle skolekøkken i den tidligere Vind Skole. Her laver medlemmerne, fordelt på hold, en tre-retters menu bestående af nye som gamle retter. ”Madlavning” blev startet op af Tage Nielsen, mens det de sidste år har været Alex Bøge Semrau, der står i front.

Vind Jagtforening kunne i 2015 fejre 50 års jubilæum, som blev markeret med fællesskydning på Trehøje Skydebane, og med fest for foreningens medlemmer på den tidlige skole i Vind, hvor traktementet stod på stegt flæsk og persillesovs, taler og gode jagthistorier.

I 2022 kan foreningen mønstre 145 medlemmer, som primært er at finde i området i og omkring Vind, men foreningen har også tiltrukket medlemmer så langt væk som på Sjælland. Formand Svend Aage Pedersen fortæller at de, der bliver medlem hovedsagligt har en tilknytning til Vind Sogn eller til jægere i området, og han fortæller at foreningens fremgang i høj grad skyldes at der er frivillige kræfter, der vil arbejde for jagtforeningen, og at det er de frivillige, der skal sikre at jagtforeningen fortsætte de næste 57 år.

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/